Zarządzanie i przywództwo, czyli manager kontra lider.

Zarządzanie i przywództwo to dwa pojęcia, które często używane są zamiennie, lecz kryją w sobie różne aspekty pracy z zespołem. W artykule przyglądamy się, jak te dwa elementy współgrają ze sobą, jakie korzyści mogą przynieść Twojemu zespołowi i jak je efektywnie łączyć w codziennej pracy. Dowiedz się, jak optymalnie wykorzystać potencjał obu tych strategii, aby osiągnąć wyższy poziom produktywności i satysfakcji w pracy.

Przejdź do sekcji:

Zarządzanie i przywództwo, czyli manager kontra lider

Co łączy dyrektora firmy, managera średniego szczebla i kierownika projektu? Może Ci się to wydać zaskakujące, ale zarówno wyższy szczebel kierowniczy, jak i osoba nadzorująca niewielki zespół dzielą się wieloma identycznymi umiejętnościami. Kluczem do zrozumienia ich roli jest rozpoznanie, jak te kompetencje są aplikowane, co jednocześnie wyznacza granice między zarządzaniem a przywództwem.

To przywództwo napędza wizją i dalekosiężnymi celami, podczas gdy efektywne zarządzanie przekształca je w konkretne, oparte na zasobach zadania. A oto coś, co może być mniej oczywiste: wybitni liderzy doskonale radzą sobie z zarządzaniem ludźmi, podczas gdy skuteczni managerowie potrafią pełnić rolę liderów.

Posługując się obiema grupami umiejętności, możesz w pełni rozwijać swój potencjał, osiągać zamierzone rezultaty i maksymalizować efektywność swojego zespołu.

Co oznacza zarządzanie i przywództwo?


Liderzy i managerowie są jak dwie strony jednej monety. Zanim zaczniemy analizować główne różnice między zarządzaniem a przywództwem, zdefiniujmy je i sposób, w jaki ze sobą współgrają.

Przywództwo skupia się na tym, by inspirować i napędzać zespół ku realizacji strategicznej wizji i wspólnych celów. Pasja i entuzjazm lidera sprawia, że chcesz włączyć się w idee i przyjąć jego koncepcje – nawet te przełomowe innowacje, które radykalnie zmieniają to, co do tej pory wiedziałeś o swoim sektorze.

Z kolei zarządzanie polega na efektywnej koordynacji zasobów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia założonych celów. Świetni managerowie znajdują sposoby na przekształcenie wizji lidera w codzienne działania. Planują, organizują i nadzorują prace członków zespołu, dbając o realizację krótko- i długoterminowych zadań.

Obie te umiejętności, zarówno przywódcze, jak i zarządcze, są niezwykle istotne. Wizjonerski lider może być hamowany przez zarządzanie, które tworzy trudne warunki pracy lub nie rozdysponowuje zasobów w odpowiedni sposób. Z drugiej strony, nawet najlepsze praktyki zarządzania mogą zostać podważone przez przywództwo, które ma nierealistyczne cele organizacyjne.

Zarządzanie i przywództwo – czym się różnią?


Kierunek i planowanie

Liderzy wyznaczają kierunek zespołowi lub firmie, inspirując wszystkich wokół nich do podążania za wspólnym celem. Managerowie z kolei mają za zadanie kształtować tę drogę, tworząc konkretne, krótkoterminowe cele, przydzielając odpowiednie zadania i wykorzystując dostępne zasoby, by osiągnąć zamierzony cel. Innymi słowy, liderzy kreują wizję, podczas gdy managerowie realizują ją krok po kroku.

Weźmy za przykład firmę produkującą oprogramowanie. Lider przedstawi wizję rewolucyjnej aplikacji opartej na sztucznej inteligencji, która ma potencjał odmienić rynek. Manager w odpowiedzi tworzy strategiczny plan działania – zatrudnia odpowiednich specjalistów, przydziela zadania, kontroluje postępy i dba o to, by produkt trafił do klientów, a potem był odpowiednio aktualizowany i utrzymywany.

Przekształcenia i transakcje

Przywództwo patrzy na procesy transformacyjne, aby wprowadzać zmiany i przesuwać granice swojej działalności i branży.

Efektywni liderzy nastawieni są na ciągły rozwój, co oznacza, że cenią ciągłe uczenie się, autorefleksję, a także innowacyjne myślenie. W efekcie motywuje to ich zespoły do adaptacji nowych umiejętności i modyfikacji metod pracy.

Natomiast kompetentne zarządzanie wymaga elastycznego wykorzystania umiejętności zarządzania zasobami i czasem w celu opracowania inicjatyw zwiększających zaangażowanie pracowników poprzez bieżące docenianie, wynagradzanie i świadczenia dodatkowe.

Zarządzanie i przywództwo - czym się różnią?
Polecamy również:
Kluczowe umiejętności managera. Czyli, jak profesjonalnie zarządzać?
Jak obniżyć koszty rekrutacji w IT? 10 skutecznych strategii.
Zarzadzanie różnorodnością pokoleniową. Poznaj sprawdzone zasady.
Zwolnienie pracownika krok po kroku. Czyli, jak prawidłowo rozstać się z pracownikiem?

Kultura i systemy

Styl przywództwa kształtuje kulturę w organizacji. Liderzy nie tylko są architektami, ale również reprezentują podstawowe wartości, normy etyczne i sposób działania firmy.

Kierownictwo tworzy i wdraża systemy oraz procedury, które umożliwiają wcielanie tej kultury w życie. Implementują rozwiązania, które promują klimat zaufania i oddania, motywując zespoły do wierzenia w sens swojej pracy, osiągania wysokich standardów oraz skutecznej współpracy.

Podczas spotkań kwartalnych lider promujący kulturę nowatorskich rozwiązań, otwartości i umacniania pozycji w firmie motywuje członków drużyny do odważnego prezentowania swoich pomysłów oraz aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych. Aby wspierać tę kulturę, kierownictwo może organizować sesje burzy mózgów, doceniać zespoły za ich innowacyjne propozycje czy też wdrożyć specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania pomysłami.

Ludzie i umiejętności

Tworzenie trwałego dziedzictwa przez przywództwo polega na kształceniu przyszłych liderów. Wybitni liderzy motywują innych do stałego rozwoju poprzez działania mentorskie, coaching i oferowanie okazji do nauki.

Managerowie podchodzą do sprawy nieco inaczej. Mimo że zarządzanie zespołem wymaga umiejętności coachingowych i zdolności planowania przyszłościowego, profesjonaliści skupiają się głównie na wykorzystaniu posiadanych kompetencji członków zespołu w celu optymalizacji produktywności. Posiadają umiejętności miękkie, takie jak intelektualna ciekawość, determinacja czy zdolność do myślenia krytycznego, które są niezbędne, kiedy muszą odpowiednio rozdzielić zasoby dla realizacji wizji stworzonej przez lidera.

Elastyczność i stabilność

Elastyczność to kluczowa cecha dobrego przywództwa. Osiąganie pozytywnych zmian wymaga zdolności do rezygnowania z nieefektywnych pomysłów i dostosowywania się do nowych wyzwań. Skuteczni liderzy inspirują swoich pracowników do bycia elastycznymi. Poprzez wzmacnianie ich niezależności i zachęcanie do ryzyka umożliwiają im rozwijanie i uczenie się.

Natomiast role kierownicze często koncentrują się na zapewnieniu stabilności. Wprowadzają i nadzorują ustalone struktury oraz procedury, gwarantując jednolite i przewidywalne działania.

Chociaż elastyczność i stabilność mogą się wydawać wzajemnie wykluczające, w praktyce są komplementarne. Umiejętności przywódcze służą generowaniu innowacyjnych pomysłów, natomiast kompetencje zarządzania pomagają przekształcić te pomysły w praktyczne działania.

Przyszłość i teraźniejszość

Lider patrzy w przyszłość, analizując, jak jego przedsiębiorstwo umiejscawia się w kontekście branży. Skuteczni liderzy mają zdolność adaptacji do zmieniających się realiów rynkowych, aby pozostać krok przed konkurentami.

Natomiast zadaniem zarządzania jest dbanie o bieżące sprawy firmy. Manager skupia się głównie na celach krótkotrwałych i szybkim rozwiązywaniu napotkanych problemów.

lider a manager - podobieństwa

Podobieństwa między przywództwem a zarządzaniem


Skupienie na celu

Zarówno liderzy, jak i managerowie doskonale wiedzą, jak wyznaczać cele. Pomimo różnic w skali (liderzy patrzą szerzej, managerowie bardziej szczegółowo), obie role polegają na strategicznym myśleniu, zdolnościach rozwiązywania problemów oraz umiejętnym decydowaniu w celu kreowania realnych celów i zadań.

Motywowanie

Niezmiernie ważne jest, aby zespół był zmotywowany do pracy, dotrzymywał terminów i zapewniał ciągłość procesów. Zarówno w przywództwie, jak i zarządzaniu jest to kluczowe.

Liderzy motywują przez narrację i opowiadanie inspirujących historii, podczas gdy managerowie korzystają z systemów nagród, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W obu przypadkach ważne jest jasne określenie oczekiwań.

W końcu wspieranie i motywowanie zespołów na różnych szczeblach organizacji przyczynia się do zwiększenia lojalności pracowników i poprawy atmosfery w pracy.

Inspirowanie

Inspiracja jest ściśle związana z motywacją. Kiedy lider inspiruje, robi to poprzez stawianie za wzór odpowiednich postaw i utrzymania najwyższych standardów, które są kluczem do osiągnięcia doskonałej produktywności.

Natomiast inspiracja w zarządzaniu ma bardziej praktyczny wymiar – polega na docenianiu wysiłku i pomysłów podwładnych oraz nagradzaniu ich za osiągnięcia. Łączenie umiejętności przywódczych z zarządczymi w celu inspirowania zespołów może pobudzić pracowników do pełnego zaangażowania w wykonywane zadania, eliminując obawy przed krytyką czy nieakceptacją.

Przejrzystość

Twoje działania stanowią dla członków zespołu wytyczne dotyczące tego, jakie postawy są dozwolone, a jakie nie. Zarówno w przywództwie, jak i zarządzaniu, odpowiedzialność, uczciwość i otwartość są cenionymi umiejętnościami miękkimi.

Kiedy popełniasz błąd, przyznanie się do niego motywuje Twoją drużynę do przyjmowania odpowiedzialności za swoje pomyłki i do uczenia się na nich. Natomiast przypisywanie błędów innym lub szukanie usprawiedliwień sugeruje, że unikanie odpowiedzialności i nieuczciwość są akceptowalne.

Otwartość

Otwartość jest kluczowa zarówno dla liderów, jak i managerów. Jeśli miałeś do czynienia z przełożonym, który był niedostępny, dokładnie wiesz, jak wpłynęło to na Twoją chęć do pracy i przywiązanie do zespołu. Promowanie kultury otwartości i dostępności jest niezbędne do budowania środowiska opartego na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Takie podejście tworzy atmosferę sprzyjającą nauce, udzielaniu informacji zwrotnych oraz konstruktywnej krytyce. Zrozumienie perspektywy każdego członka zespołu sprzyja skutecznemu rozwiązywaniu konfliktów, eliminuje bariery informacyjne i stymuluje cenną komunikację w górę.

zarządzanie i przywództwo

Czym jest przywództwo w zarządzaniu?


Umiejętności przywódcze nie są zarezerwowane tylko dla osób na najwyższych stanowiskach kierowniczych. Nawet jeśli nie dążysz do zdobywania najwyższych pozycji w korporacji, te kompetencje mogą być cenne na każdym etapie Twojej kariery. Czy prowadzisz niewielki zespół, czy jesteś freelancerem z kilkoma klientami i projektami, przywództwo w zarządzaniu może pozwolić Ci myśleć większymi kategoriami i działać bardziej efektywnie.

Zastanówmy się, jak podejście lidera może wspierać Twoje zawodowe dążenia:

Inspirujesz

Dążenie do wykorzystania całego swojego potencjału motywuje ludzi w Twoim otoczeniu. Może to także otworzyć drzwi do nowych relacji zawodowych. Umiejętności przywódcze zwracają na Ciebie uwagę kolegów, rekruterów oraz klientów, co może zrewolucjonizować Twoją ścieżkę kariery.

Jesteś pozytywny

Pozytywne podejście sprzyja radzeniu sobie z kluczowymi wyzwaniami i dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym, kształtując odporność, pewność siebie oraz zdolność do ustępstw. Taka postawa udzieli się osobom w Twoim otoczeniu, generując efekt domina, który promuje zdrową atmosferę w miejscu pracy oraz konstruktywne relacje zawodowe.

Czujesz przynależność

Objęcie roli lidera wiąże się z przejęciem odpowiedzialności za własną ścieżkę zawodową oraz codzienne obowiązki. Może to przyczynić się do zwiększenia poczucia przynależności, sensu i zadowolenia z pracy. Osoby posiadające głębokie poczucie celu życiowego zwykle są bardziej zadowolone i żyją dłużej. Jest to kolejny argument, by rozwijać w sobie cechy przywódcze.

Jesteś pewny siebie

Lider musi wierzyć w to, co robi. Jego pewność siebie i wizja inspirują innych. Nawet jeśli jesteś niezależnym wykonawcą, głębokie poczucie zaangażowania ułatwia realizację celów i współpracę z klientami. Gdy wierzysz w swoje działania i stanowczo prezentujesz swoje pomysły, przekazujesz innym, że mogą zaufać Twoim kompetencjom.

Masz silny zespół

Efektywni liderzy kształtują atmosferę zaufania, współpracy i przejrzystości w komunikacji. W takim środowisku pracownicy są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami, wykazują się inwencją i biorą odpowiedzialność za wykonane zadania.

W atmosferze zaufania członkowie zespołu czują się swobodniej w podejmowaniu decyzji, nie obawiając się nadmiernej kontroli. Ostatecznie prawdopodobnie zauważysz wzrost produktywności, efektywności i bardziej spójne struktury pracy.

Zarządzaj jak manager, prowadź jak lider


W teorii zarządzanie i przywództwo mogą wydawać się wzajemnie wykluczające – jedno polega na kreowaniu wizji, a drugie na jej realizacji. Jednak nie trzeba wybierać między rolą managera a lidera. Najlepsi managerowie i liderzy czerpią z obu zestawów umiejętności i znajdują właściwą równowagę, aby motywować siebie i ludzi wokół nich do osiągnięcia swoich celów.

Warto przeanalizować swoje kompetencje i zastanowić się, czy bardziej dominuje w Tobie postawa lidera czy managera. Posiadając świadomość własnych predyspozycji, możesz świadomie kształtować swoje działania, czerpiąc to, co najlepsze z obu ról.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń dla managerów. W naszej ofercie znajdziesz również coaching dla managerów, liderów, specjalistów HR, jak również dla całych zespołów. Jeśli chcesz otrzymać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza.

Zobacz także