Jak wyznaczać i osiągać cele osobiste i zawodowe?

Nieefektywność naszych działań często wynika z braku celu. Brak motywacji skazuje nas na stagnację i pozwala marzeniom uciec sprzed nosa. Działania nie zawsze są spójne z dobrymi intencjami. Wyznaczanie celów jest niezbędne do osiągnięcia naszych aspiracji. Sprawdź, jak skutecznie ustalać cele, a także jak utrzymać motywację, by w przyszłości cieszyć się sukcesem.

Spis treści:

Jak wyznaczać cele i je osiągać? 10 cennych wskazówek

Termin „cel” jest obecnie powszechnie używany, aż do tego stopnia, że określenie prawdziwego sensu tego słowa może być mylące. Czy postanowienie to to samo, co cel? Dlaczego warto wyznaczać cele?

Badania wykazują bezpośrednią korelację między wyznaczaniem celów a osiąganiem sukcesu. Precyzyjnie zdefiniowane cele mają zdolność wywoływania nowych zachowań i pomagają skoncentrować się na tym, co naprawdę ma dla nas znaczenie. Oczywiście istotne nie jest tylko wyznaczanie celów, lecz również ich realizacja.

Przyjrzyjmy się najlepszym strategiom wyznaczania i osiągania celów, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Czym są cele?


Cel to zamierzony rezultat, który pragniesz osiągnąć. To wyznaczony punkt, na który zobowiązujesz się pracować, zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Innymi słowy, cel to nic innego jak marzenie z określonym terminem realizacji.

Poniżej znajdziesz kilka charakterystycznych cech, które pomogą Ci zrozumieć, czym jest cel.

Cel to:

 • Twoja osobista wizja przyszłości, starannie przemyślana i związana z Twoimi długoterminowymi aspiracjami.
 • Jego osiągnięcie wymaga określenia konkretnego czasu. Najbardziej efektywne cele posiadają wyznaczone ramy czasowe, które można podzielić na mniejsze – krótkoterminowe.
 • Z reguły wielki i ambitny. Nie wahaj się stawiać sobie wyzwań, nawet jeśli wydają się one ogromnym przedsięwzięciem. Poprzez zdefiniowanie mniejszych, krótkoterminowych celów, ułatwisz sobie realizację swoich większych marzeń.

Celem nie jest:

 • Sam cel. Chociaż cele opisują, co chcesz osiągnąć, to właśnie one stanowią konkretne kroki podjęte w drodze do ich realizacji. Na przykład, gdy mówimy o celu: „Chcę zostać pewnym siebie mówcą”, celem staje się: „Będę współpracować z trenerem, aby do końca roku poprawić swoje umiejętności wystąpień publicznych”.
 • Postanowienie. To zobowiązanie wobec siebie, które dotyczy zmiany zachowania lub wprowadzenia nowych nawyków. Są często mniej konkretne niż cele i mogą nie zawierać określonych ram czasowych ani mierzalnych wyników. Są bardziej ogólne i mogą mieć charakter długoterminowy bez wyraźnie zdefiniowanego punktu zakończenia. Przykład postanowienia to: „Będę zdrowiej się odżywiać”.
 • Misja. Deklaracja misji wyznacza klarowny i konkretny kierunek, którym należy podążać. To plan, według którego działają firmy i organizacje. Z kolei cel to określony rezultat, nad którym pracujesz Ty albo Twój zespół.

7 powszechnych typów celów

 • Cele krótkoterminowe – osiągalne w stosunkowo krótkim czasie, zwykle w ciągu kilku dni, tygodni lub miesięcy.
 • Cele długoterminowe – osiągnięcie tych celów wymaga dłuższego okresu, zazwyczaj kilku miesięcy lub lat.
 • Cele osobiste – związane z życiem osobistym – zdrowie, relacje, hobby.
 • Cele zawodowe – obejmujące wyniki w pracy, awanse i rozwój umiejętności.
 • Cele finansowe – inwestycje związane na przykład z zakupem domu, emeryturą czy spłatą zobowiązań.
 • Cele edukacyjne – obejmujące uzyskanie dyplomu, poprawę ocen lub zdobywanie nowych umiejętności.
 • Cele społeczne – nawiązywanie nowych przyjaźni, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych lub uczestnictwo w wydarzeniach towarzyskich.

Jak wyznaczać cele osobiste i zawodowe?


Określanie celów to proces identyfikowania tego, co chcesz osiągnąć, a następnie ustanawiania mierzalnych i konkretnych planów, dzięki którym będziesz realizował te pragnienia. Cele stanowią pożądane rezultaty, które Ty lub Twój zespół zobowiązujecie się osiągnąć w określonych ramach czasowych.

Proces ten obejmuje wyznaczanie zarówno celów długoterminowych, jak i krótkoterminowych, które pomagają skoncentrować się na osiąganiu zamierzonego rezultatu, śledzić postępy i realizować je zgodnie z założonym planem.

Jak wyznaczać cele i je osiągać

Dlaczego wyznaczanie celów jest ważne?


Określanie celów ma kluczowe znaczenie, ponieważ rysuje kierunek i cel w życiu, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Przy wyznaczaniu celów precyzyjnie określasz, co chciałbyś osiągnąć oraz jakie kroki podjąć, aby to zrealizować. To silne narzędzie motywacyjne, napędzające do działania, jednocześnie zapewniające poczucie kontroli nad własną przyszłością.

Pozwalają spojrzeć na szerszą perspektywę i dostarczają uczucia satysfakcji po ich osiągnięciu. Istnieje szereg korzyści z wyznaczania realistycznych celów osobistych i zawodowych.

Zapewniają poczucie kierunku

Poświęcenie czasu na refleksję nad tym, czego pragniesz w życiu, daje Ci wyraźne poczucie celu. Przykładowo, opracowanie pięcioletniego planu na bazie swoich życiowych aspiracji pozwala przenieść się od etapu marzeń do konkretnej akcji.

W kontekście pracy wyznaczanie celów pomaga zdefiniować jasną drogę, jaką powinien podążać zespół. Dodatkowo ułatwia określenie oczekiwań wobec poszczególnych członków grupy.

Pomagają zobaczyć szerszą perspektywę

Ustalanie celów pozwala nam zyskać szerszą perspektywę przez chwilowe wycofanie się i ocenę tego, co jest naprawdę ważne. Jest to początkowy krok na drodze do nadania życiu głębszego znaczenia.

W kontekście zawodowym wspólne wyznaczanie celów pomaga każdemu zrozumieć pełny obraz sytuacji. Zrozumienie długoterminowego celu i misji firmy pozwala każdemu członkowi zespołu skuteczniej pełnić swoją rolę.

Dostarczają motywacji

Świadome ustalanie celów zapewnia nam konkretny kierunek do podążania. Posiadanie konkretnej celowej perspektywy stanowi motywację zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego zespołu, pobudzając do osiągnięcia najlepszych wyników. Zdefiniowana wizja tego, do czego dążycie jako drużyna, stanowi źródło inspiracji i motywacji. Praca nad osiągnięciem wspólnego celu stymuluje i daje satysfakcję, określając konkretną drogę.

Umożliwiają większą kontrolę nad przyszłością

Wyznaczanie celów nie tylko umożliwia Ci lepsze zrozumienie tego, czego pragniesz, ale także zapewnia narzędzia i motywację do realizacji tych pragnień. Dzięki celom, które są dobrze zdefiniowane i realistyczne, możesz dokładnie planować swoje działania i monitorować postępy, co zwiększa szanse na sukces. To pierwszy krok ku przejęciu kontroli nad swoją przyszłością.

Cele zespołowe pozwalają członkom grupy na wspólne kształtowanie ścieżki, którą podążają. Przez określenie wspólnych ambicji i dążenie do ich realizacji, zespół zwiększa swoje szanse na powodzenie. Wspólne cele działają jak kompas, kierując wszystkich członków zespołu w tę samą stronę i ułatwiając podejmowanie decyzji, które są spójne z długoterminową wizją.

Czym jest teoria wyznaczania celów?


Teoria wyznaczania celów, opracowana przez Edwina A. Lockea w latach 60. XX wieku, jest jednym z kluczowych pojęć w psychologii organizacyjnej i zarządzaniu. Zakłada ona, że intencjonalne wyznaczanie konkretnych i wyzywających celów oraz otrzymywanie informacji zwrotnych na temat postępów w ich realizacji znacząco wpływa na poziom motywacji i efektywność działań.

Wyjaśnia, w jaki sposób cele wpływają na zachowanie. Wskazuje, że ustalanie konkretnych i ambitnych celów prowadzi do zwiększenia poziomu wydajności, wytrwałości oraz motywacji. Jest szeroko stosowana w praktyce zarządzania, w celu zwiększenia produktywności pracowników oraz w coaching’u i psychologii sportu, pomagając osiągać lepsze wyniki i poprawiać osobistą efektywność.

Główne założenia teorii wyznaczania celów:

 • Konkretne i trudne cele poprawiają wyniki pracy poprzez zwiększenie motywacji i skupienie na zadaniu. Cele powinny być jasno zdefiniowane, mierzalne i osiągalne, ale jednocześnie dostatecznie ambitne, aby stanowiły wyzwanie.
 • Bardziej chwalebne cele prowadzą do lepszych wyników, pod warunkiem, że osoba wierzy w możliwość ich osiągnięcia.
 • Aby cel były skuteczny, osoba musi zaakceptować go i być w niego zaangażowana. Zaangażowanie to jest silniejsze, gdy uznajemy cel za ważny i realistyczny do osiągnięcia.
 • Regularne otrzymywanie informacji na temat postępów w realizacji celów jest kluczowe dla utrzymania motywacji i dostosowania wysiłków.
 • Przy bardziej skomplikowanych zadaniach potrzebne jest większe wsparcie, czas na osiągnięcie celu i możliwość dostosowania strategii działania.

Na przykład:

Załóżmy, że chcesz zwiększyć produktywność zespołu sprzedażowego. Zastosowanie teorii wyznaczania celów w tym kontekście może wyglądać następująco:

 • Ustalenie konkretnych celów – Zamiast mówić zespołowi „musicie sprzedawać więcej”, ustalasz konkretny cel, np. „zwiększenie sprzedaży o 15% w ciągu następnego kwartału”. Taki cel jest jasny, mierzalny i czasowo ograniczony.
 • Ambitność celu – Cel jest ambitny, ale realistyczny; wyznacza wyraźną poprzeczkę do przekroczenia, co motywuje zespół do intensywniejszej pracy i poszukiwania nowych rozwiązań.
 • Zaangażowanie w cel – Przedstawiasz cel zespołowi, rozmawiacie o jego znaczeniu i wspólnie opracowujecie strategię jego osiągnięcia. Dzięki temu każdy członek zespołu może poczuć się zaangażowany w proces i odpowiedzialny za wynik.
 • Informacja zwrotna – Zapewniasz regularną informację zwrotną dotyczącą postępów zespołu w kierunku osiągnięcia celu, co pozwala na bieżąco monitorować efektywność działań i dostosowywać strategie.
 • Dostosowanie do kompleksowości zadania – Biorąc pod uwagę, że zwiększenie sprzedaży może wymagać zmian w podejściu lub wprowadzenia nowych metod pracy, zapewniasz zespołowi szkolenia i narzędzia niezbędne do efektywnego działania.

Przykład ten pokazuje, jak przez wyznaczenie specyficznych, mierzalnych, ambitnych, ale osiągalnych celów oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia i informacji zwrotnej, możesz zmotywować zespół do lepszych wyników i efektywniejszej pracy.

Jak wyznaczać cele osobiste

Jak wyznaczać cele osobiste?


Niezależnie od tego, czy określasz cele dla swojego zespołu czy też cele osobiste, istotne jest, aby zaczynać od tych, które są wystarczająco ambitne, ale jednocześnie realistyczne. Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące wyznaczania celów osobistych i zawodowych.

Uwzględnij swoje pasje

Podczas procesu ustalania celów życiowych, zastanów się, co Cię inspiruje i jakie są Twoje wartości. Aby osiągnąć cele w dłuższej perspektywie, powinieneś pasjonować się nimi. Powinny mieć dla Ciebie znaczenie i sprawiać, że czujesz dumę, gdy je realizujesz.

Wybieraj cele, które możesz kontrolować

Gdy Twój cel opiera się na czymś, na co nie masz wpływu, trudno będzie kontrolować, czy go osiągniesz. Twoje osobiste cele nie powinny zależeć od innych ludzi ani od czynników zewnętrznych, na które nie masz wpływu. Bądź realistą.

Wyobraź sobie swoją przyszłość

Poświęć chwilę, aby naprawdę przemyśleć, jak chciałbyś, aby wyglądało Twoje życie. Jakie są Twoje aspiracje dotyczące przyszłości?

Na przykład, jeśli określasz osobiste cele zawodowe, zadaj sobie kilka pytań, które pomogą Ci znaleźć właściwą drogę. Ile chciałbyś zarabiać? Czy chciałbyś pracować na własny rachunek? Ile godzin chciałbyś poświęcać codziennie pracy?

Nawet jeśli te pytania nie dostarczą od razu konkretnych odpowiedzi, na pewno pomogą Ci określić, jakie cele zawodowe nie są dla Ciebie odpowiednie.

Jak wyznaczać cele zawodowe (zespołowe)?


Sesja burzy mózgów

Zanim zapiszesz pierwszy cel, jaki przyjdzie Ci do głowy, warto poświęcić chwilę na sesję burzy mózgów w zespole. Wprowadzanie istotnych pytań, takich jak „Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że nie możesz doświadczyć porażki?” może pobudzić kreatywność wszystkich uczestników.

Uwzględnij wszystkich

Podczas ustalania celów niezwykle ważne jest branie pod uwagę opinii każdego z członków zespołu. Wszyscy powinni mieć możliwość swobodnego dzielenia się swoimi propozycjami dotyczącymi celów.

Zapisanie pomysłów każdego uczestnika grupy, bez względu na jego specyficzność, jest ważne dla budowania zaangażowania. Przeglądanie i wspólne rozważanie każdego zaproponowanego celu ułatwi wybranie tych, które najlepiej służą interesom całej grupy.

Zrozumienie celu

Omówienie powodów wyznaczania wspólnego celu jest niezbędne, by zapewnić zrozumienie wśród wszystkich współpracowników. Utrzymywanie otwartej przestrzeni dla dialogu podczas sesji planowania, gdzie każdy może swobodnie wyrażać swoje pytania i wątpliwości, odgrywa kluczową rolę.

Jakie mamy aspiracje? W jakim kierunku podążamy? Jak będzie wyglądał nasz sukces?

Niezbędna jest wspólna koncepcja ustalonego celu. Pozwali zbudować klarowną perspektywę co do zamierzonych osiągnięć i usprawni współdziałanie w grupie.

jak wyznaczać cele zawodowe

Jak osiągać cele osobiste i zawodowe? 10 wskazówek


Sprecyzowanie swoich celów to jedno, ale rzeczywiste ich osiągnięcie to zupełnie inna kwestia. Praca nad ich realizacją może czasami wydawać się przytłaczająca. Poniżej znajdziesz kilka skutecznych wskazówek, jak osiągać cele osobiste i zawodowe.

Stawiaj przed sobą cele SMART

Osiągnięcie celów jest niemożliwe, jeśli nie są one MĄDRE. Są to cele, które muszą być:

Konkretne – Nie ma sensu wyznaczać celów niejasnych, które nie prowadzą do konkretnych rezultatów. Badania przeprowadzone przez twórców teorii wyznaczania celów, Locke’a i Lathama, wykazały, że w 90% przypadków konkretne i ambitne cele prowadzą do lepszych wyników niż łatwe cele.

Wymierne – Po ustanowieniu konkretnego celu, musisz wiedzieć na jakim etapie w jego realizacji się znajdujesz. Niekoniecznie w tradycyjny sposób, np. za pomocą skali liczbowej czy statystyk, ale musi być to mierzalne w pewien sposób, aby jednoznacznie określić, kiedy cel został osiągnięty lub jesteś bliski jego realizacji.

Osiągalne – Cel SMART powinien być realny do osiągnięcia. Bazuj na danych, analizach i badaniach, aby ustalać cele, które są dostępne w zasięgu ręki.

Istotne – Cele muszą być produktywne w kontekście środowiska pracy i przyczyniać się do sukcesu firmy. Jako menedżer, musisz pomóc pracownikom zrozumieć, w jaki sposób ich cele wiążą się z większym zespołem i ogólnymi celami firmy. Jednym z najlepszych sposobów motywowania pracowników jest upewnienie się, że wiedzą, w jaki sposób ich praca przyczynia się do szerszego obrazu sytuacji.

Ograniczone w czasie – Cele muszą być związane z określonym czasem. Wyznaczanie zbyt odległego terminu dla prostego zadania lub nierealistycznie krótkiego terminu dla zadania złożonego i czasochłonnego nie jest produktywne. Unikaj tej powszechnej pułapki, aby nie zdemotywować pracowników. Zapewnij odpowiedni czas na wykonywanie zadań, unikając skrajności, aby osiągnąć sukces w wyznaczonym czasie.

Przykład celu SMART

S. Zapewnij klientom wypełnienie ankiet oceniających satysfakcję na początku umowy i ponownie po dwóch kwartałach.

M. Zwiększ satysfakcję klientów o 15% w ciągu następnych dwóch kwartałów.

A. Zespół co dwa tygodnie będzie analizował i raportował ulepszenia.

R. Bądź znany jako firma, której troska o satysfakcję klienta jest priorytetem.

T. Następne 2 kwartały.

zapisz je
Polecamy również:
Co to jest coaching i na czym polega?
Zarządzanie i przywództwo, czyli manager kontra lider.

Jak osiągać cele osobiste i zawodowe? Zapisz je!

Nie ograniczaj się jedynie do marzeń o swoich celach – przenieś je na papier i zapisz. Ta prosta czynność sprawi, że Twoje cele nabiorą rzeczywistego kształtu i będą bardziej realne.

Badania wyraźnie potwierdzają skuteczność praktyki zapisywania celów. Osoby, które angażują się w proces zapisywania swoich celów, mają zdecydowanie większą szansę na osiągnięcie sukcesu w porównaniu do tych, którzy nie dokumentują swoich aspiracji. To prosta, lecz potężna technika, która przekłada się na większą motywację i skuteczność w dążeniu do postawionych celów.

Proces spisywania marzeń na kartach notatnika staje się swoistym rytuałem przekuwającym abstrakcyjne pomysły w konkretne plany To nie tylko narzędzie organizacyjne, ale także sposób na konsekwentne kierowanie swoją uwagę i wysiłkiem w kierunku realizacji marzeń.

Spraw, aby Twoje cele były widoczne

Aby zawsze mieć przed oczami swoje cele, umieść zapisane zamierzenia w widocznym miejscu. Wybierz takie miejsce, które regularnie odwiedzasz, by stale przypominało Ci, dokąd zmierzasz.

W przypadku osobistych celów warto rozważyć umieszczenie ich na lustrze w łazience lub na lodówce.

Ważne, aby cele grupowe były umieszczone w miejscu, które wszyscy członkowie zespołu regularnie odwiedzają. Może to być fizyczna tablica ogłoszeń w biurze lub platforma online zintegrowana z oprogramowaniem do zarządzania grupą. Przejrzyste wyeksponowanie celów dla zespołu wspomaga wspólną motywację i świadomość, zachęcając do efektywnej pracy i zaangażowania.

Podziel je na mniejsze etapy

Ponieważ cele zazwyczaj posiadają długoterminowy i abstrakcyjny charakter, warto podzielić je na mniejsze etapy, co ułatwi ich zrozumienie i realizację.

Zastosuj technikę „drabinki celów”, umieszczając główny cel na szczycie drabiny. Kolejne stopnie drabiny reprezentują etapy osiągania tego celu, na których zapisujesz mniejsze cele, które musisz zdobyć, aby przekroczyć kolejne poziomy w kierunku realizacji głównego celu. Ta metoda pozwala na stopniowe przyswajanie i skuteczniejsze dążenie do głównego celu.

Opracuj plan

Teraz, kiedy już masz wyznaczony cel, nadszedł czas, aby zastanowić się nad konkretnymi krokami, które prowadzą do jego osiągnięcia.

Spisuj poszczególne kroki, które musisz podjąć, aby zbliżyć się do swojego celu. Tworząc plan działania, zyskujesz wytyczne, które będą Cię prowadzić we właściwym kierunkiem. Kiedy przejdziesz przez każdy etap planu, odhaczaj go, śledząc swoje postępy i czerpiąc radość z osiągniętych sukcesów. To proces, który nie tylko utrzymuje Cię na właściwej ścieżce, ale także dodaje optymizmu, gdy widzisz, jak daleko już doszedłeś.

Podejmij działanie

Ustalenie celu to zaledwie pierwszy krok na drodze do sukcesu. Po zdefiniowaniu precyzyjnego planu, który wytycza ścieżki do jego realizacji, nadszedł moment, aby przekształcić teorię w praktykę.

Czas zacząć działać i wcielać plan w życie. Każda, nawet najdrobniejsza akcja, którą wykonasz, zbliża Cię do spełnienia twoich aspiracji. Inicjatywa i aktywne dążenie do celu są niezbędne, aby z powodzeniem osiągnąć to, co sobie zaplanowałeś. Pamiętaj, że droga do osiągnięcia celów jest procesem, w którym każdy krok, niezależnie od jego wielkości, ma swoje znaczenie.

Zachowaj perspektywę

Łatwo jest popaść w obsesyjne dążenie do osiągnięcia celów, co może skutkować uczuciem, że jesteś gotów zrobić wszystko, aby zbliżyć się do zamierzonego punktu.

Jednak taka obsesyjna determinacja może prowadzić do wypalenia, a nawet rezygnacji. Aby tego uniknąć, utrzymaj zrównoważony styl życia. Pamiętaj o potrzebie odpoczynku od planu i spojrzenia na swoje cele z szerszej perspektywy. Ćwicz życzliwość wobec siebie, pozwalając sobie na przerwy i dając sobie czas na regenerację.

Bądź odpowiedzialny

Jak osiągać cele osobiste i zawodowe? Zidentyfikuj potencjalne przeszkody

Utrzymuj realistyczne nastawienie, jako że w procesie dążenia do wyznaczonych celów możesz spotkać na swojej drodze rozmaite przeciwności. Wędrując tą ścieżką, rozpoznawaj i dokładnie notuj potencjalne trudności.

Będąc świadomym potencjalnych barier może sprawić, że ich pojawienie się w trakcie realizacji planów będzie mniej zaskakujące i łatwiejsze do przezwyciężenia. Ta świadomość umożliwia bardziej efektywne zarządzanie wyzwaniami i podnosi prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonych efektów.

Musisz wiedzieć, że każda trudność jest częścią procesu i możliwością do nauki. Przygotowanie strategii na wypadek napotkania problemów nie tylko zwiększa elastyczność w działaniu, ale także wzmacnia poczucie kontroli nad własnymi działaniami.

Bądź odpowiedzialny

Dążenie do realizacji osobistych ambicji bez wsparcia może być obciążającym doświadczeniem. Wprowadzanie mechanizmów odpowiedzialności pomaga zachować ciągłość i systematyczność w działaniu, co sprzyja efektywnemu osiąganiu założonych zadań.

Utrzymuj poczucie odpowiedzialności, dzieląc się swoimi planami z kimś zaufanym. W przypadku celów zespołowych, zachęcaj członków swojej grupy do wzajemnego dzielenia się aspiracjami z innymi zespołami. Taka wspólna odpowiedzialność nie tylko motywuje do działania, ale także buduje poczucie wspólnoty i wsparcia w dążeniu do sukcesu.

Weryfikuj i wprowadzaj niezbędne modyfikacje

Możliwe, że nie osiągnąłeś swoich celów w oczekiwanym czasie, a może okazało się, że cele były nieco zbyt ambitne. Nie bierz tego do siebie. Poświęć chwilę na przemyślenie swoich celów i zastanów się, co można zmienić. Być może będziesz musiał dostosować swoje cele lub po prostu wprowadzić modyfikacje do swojego planu, aby lepiej zbliżyć się do ich osiągnięcia. Bądź elastyczny i staraj się dostosować do zmieniających okoliczności.


Teraz, kiedy rozumiesz, jak istotne są cele, nadszedł czas, aby podjąć pierwszy krok w kierunku ich wyznaczenia i realizacji. Bez względu na to, czy są to cele osobiste czy zespołowe związane z firmą, proces ich określenia może pomóc znaleźć sens w Twoim życiu.

Nie narzucaj zbyt dużej presji na siebie i swoich współpracowników. Ciesz się procesem wyznaczania i osiągania celów – doceniaj drogę, którą pokonujesz (pokonujecie).

Powodzenia!

Współpraca z coachem to skuteczne narzędzie, które może znacząco ułatwić proces wyznaczania i osiągania celów osobistych i zawodowych. Zapoznaj się z naszą ofertą coachingu dla firm i pracowników. Jeśli chcesz zapewnić wsparcie swoim pracownikom, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza, a my odpowiemy możliwie jak najszybciej.

Sprawdź również naszą pełną ofertę benefitów w ramach wellbeingu dla firm.

Tagi: cele, cele osobiste, cele zawodowe, jak wyznaczać cele, wyznaczanie celów, jak wyznaczać cele zespołowe, jak osiągać cele, osiąganie celów, realizacja celów, jak realizować cele, realizacja marzeń

Zobacz także