Regulamin promocji
„Pierwszy miesiąc wsparcia za 0 zł”

 1. Organizatorem Promocji jest firma „Mental Benefits Sp. z o.o.” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sikornik 18, 44-122, zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Promocja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku i może być odwołana przez organizatora w każdym momencie bez konieczności podania przyczyny. 
 3. Promocja dotyczy pakietu “SMALL” usługi oferowanej przez firmę „Mental Benefits Sp. z o.o.”.
 4. Dostępne pakiety i rozwiązania organizacyjne Organizator przedstawi w trakcie spotkania online. 
 5. Jeśli Klient zdecyduje się na wybór wyższego pakietu niż pakiet SMALL w ramach Promocji przysługuje mu rabat w wysokości równowartości ceny pakietu SMALL. 
 6. Promocja obowiązuje jedynie w przypadku podpisania umowy na korzystanie z usług firmy „Mental Benefits Sp. z o.o.” na okres 12 miesięcy.
 7. Promocja dotyczy pierwszego miesiąca współpracy.
 8. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy podjęli decyzję o współpracy z firmą Mental Benefits w czasie do 30 dni od przedstawienia oferty.
 9. Zachowanie prawa do Promocji możliwe jest tylko w przypadku zachowania terminowych płatności w trakcie trwania całej umowy. Organizator ma prawo wystawić fakturę za miesiąc promocyjny w przypadku braku terminowych płatności w kolejnych okresach. 
 10. Warunki Promocji mogą być zmienione przez organizatora w dowolnym momencie, jednakże wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie internetowej firmy „Mental Benefits Sp. z o.o.”.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z uczestnictwa w Promocji, w tym za szkody wynikłe z nieprawidłowej interpretacji warunków Promocji.
 12. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 13. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Promocji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 14. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej firmy „Mental Benefits Sp. z o.o.”oraz w siedzibie firmy.